Právní oblasti

Právní služby poskytuji zejména v následujících oblastech:

Školské právo:
- poradenství ve věcech sporů školy se zřizovatelem
- odpovědnost za škodu
- vyřizování žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím
- vznik, změna, zánik pracovního poměru pedagogických pracovníků
- přezkoumávání kvalifikace pedagogických pracovníků
- FKSP
- spory se zákonnými zástupci žáků
- ukončení vzdělávání
- ochrana osobních údajů
- specifika soukromých škol

Trestní právo:
- kompletní obhajoba v trestním řízení
- sepis návrhů, stížností, odvolání a dovolání
- sepis žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu
- příprava trestních oznámení
- zastupování poškozeného včetně uplatnění nároku na náhradu újmy

GDPR:
- audit a ověření souladu s GDPR
- posouzení dopadů a rizik dle nařízení GDPR
- vyhotovení povinné dokumentace (úprava obchodních podmínek, vyhotovení souhlasů se zpracováním osobních údajů, vyhotovení vnitřních směrnic, vyhotovení zpracovatelských smluv, vyhotovení poučení pro subjekt údajů)

Pracovní právo
- sepis a revize pracovních smluv, DPP a DPČ 
- vymáhání dlužné mzdy, vymáhání dlužných cestovních náhrad
- sepis výpovědí z pracovního poměru, sepis okamžitého zrušení pracovního poměru
- zastupování při sporech o náhradu škody při pracovních úrazech zaměstnanců
- sepis žalob a zastupování před soudem o neplatnost výpovědi a o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

Občanské právo:
-  vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu) včetně přípravy žaloby o zaplacení a zastupování v řízení před soudem
- sepis smlouvy o zápůjčce a smlouvy o úvěru včetně zajištění (zástavní smlouva, ručitelské prohlášení, směnky)
- vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy
- poradenství ve věcech sousedských sporů
- příprava návrhu na zahájení exekuce a návrhů na zastavení nebo přerušení exekuce
- odpovědnosti za vady prodané věci či vady díla
- vymáhání pojistného plnění
- poradenství při uspořádání majetkových poměrů pro případ smrti
- zastupování dědiců v pozůstalostním řízení u notáře

Správní právo:
- poradenství ve věcech dopravních nehod 
- zastupování v přestupkovém řízení
- sepis žádostí o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu řízení.
- zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů
příprava žalob proti rozhodnutím správních orgánů, včetně sepisu kasační stížnosti

Rodinné právo:
- rozvod manželství včetně tzv. „smluveného“ rozvodu
- manželské majetkové právo – společné jmění manželů (změna rozsahu, vypořádání)
- úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství
- vyživovací povinnosti (výživné dětí, výživné mezi manželi, výživné apod.)
- zastupování klientů v rozvodovém řízení, v řízeních o úpravě styku s dítětem o výživovací povinnosti 

Obchodní právo:
- právní pomoc při zakládání obchodních společností
- dispozice s obchodními podíly, členskými právy a akciemi

a další

AI Website Builder